ارائه مدرک مهارتی از فنی و حرفه‌ای

ارائه مدرک مهارتی از فنی و حرفه‌ای

مزاياي گواهينامه سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور

24/2/73 معاونت نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي ، ضوابط جايگزيني ضوابط احتساب دروه هاي آموزش فني و حرفه اي به جاي سوابق تجربي در طبقه بندي مشاغل:

در اجراي تبصره ماده 10 آئين نامه ايجاد مراكز كار آموزي و جوار كارگاه و بين كارگاهي موضوع تبصره 2 ماده 110 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب(27/10/71 ( هيئت محترم وزيران و آئين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 49 قانون مذكور (12/2/71 ( و بر اساس بخشنامه 4660/ن تاريخ و احتساي دوره هاي آموزش فني و حرفه اي به جاي تجربه شغلي (سوابق كار) در طرحهاي طبقه بندي مشاغل كارگاهاي مشمول قانون كار به شرح ذيل مي باشد .

مشخصات دوره ها و ميزان حداكثر تجربه های معادل آنها

 • الف- طي دوره هاي 18 ماهه مهارت تخصصي ( برابر 2800 ساعت ) معادل 8 سال تجربه
 • ب- طي دوره هاي 18 ماهه مهارت تخصصي (برابر 2700 ساعت ) معادل 7 سال تجربه
 • ج- طي دوره هاي آموزشي 9 ماهه (برابر 1200 ساعت ) مهرت درجه يك معادل 6 سال تجربه
 • د- طي دوره هاي آموزشي 6 ماهه (برابر 900 ساعت ) مهارت درجه دو معدل چهار سال تجربه
 • ه- طي دوره هاي آموزشي مراكز جواركارگاهي و ضمن كار، آموزش ارتقاء مهارت كمتر از 6 ماه، به تناسب مدت دوره حد اكثر 3 سال تجربه

شرايط جايگزيني

 • الف- احتساب دوره هاي مذكور به جاي تجربه ها ي شغلي ، مستلزم صدور گواهي نامه
 • ب- احتساب دوره هاي مذكور در بند 1 به جاي تجربه مستلزم تناسب دوره با شغل بوده و بايستي با رعايت شرايت احراز پيش بيني شده براي شغل مورد نظر صورت گيرد .
 • ج- در صورت طي دوره آموزشي به ترتيب مندرج در بند 1 به شرط تناسب دروه آموزشي با شغل از تاريخ صدور گواهي نامه توسط سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور سوابق كسر شده بابت شرايط احراز تجربي يا تحصيلي حداكثر معادل سالهاي تجربه اي كه براي دوره مشخص شده به فرد ذيربط مسترد ميگردد .
 • د- با توجه به ضوابط جايگزيني تجربه به جاي كمبود مدرك تحصيلي در طرحهاي طبقه بندي شده مشاغل در صورت تكميل سابقه تجربي مورد نياز ( از مجموع سوابق علمي و و آموزشهاي جايگزين شده ) باقيمانده تجربه اكتسابي ناشي از آموزش مي توان جايگزين كمبود مدرك تحصيلي ( تا حداكثر مقطع ليسانس ) شود.
 • هـ – در احتساب دورهاي آموزشي به جاي تجربه يا تحصيل ، هنگام ارتقاء شغل ضوابط مندرج در طرح طبقه بندي مشاغل كارگاه در ضمينه ارتقاء ضروري است .

از ديگر مزاياي گواهي نامه هاي فني و حرفه اي مي توان به موارد زير اشاره نمود

 • 1 (كاربرد جهت اخذ پروانه كسب
 • 2 (كاربرد جهت اخذ ديبلم
 • 3 (كاربرد جهت وام خود اشتغالي
 • 4 (كاربرد جهت استخدام در شركتها و كارخانه جات
 • 5 (معرفي اشخاص آموزش ديده به صنايع از نظر توانايي و مهارت بر اساس استانداردهاي ملي مهارتی